top of page
Psykoterapi

Kognitiv Beteende-
terapi

Vad är Kognitiv Beteendeterapi?
 

Det är svårt att direkt förändra våra känslor. De ser till första anblick ut att existera utanför vår omedelbara kontroll. Vi är alla i någon utsträckning medvetna om att känslor styr våra beteenden. Jag orkar inte/vågar inte/vill inte, därför gör jag inte. Vad som kanske är mindre uppenbart är att även våra beteenden och tankar styr våra känslor och tankar - och dessa är betydligt enklare att förändra.

Inom KBT arbetar man främst med det som är aktuellt här och nu. Arbetssättet är strukturerat, handlingsorienterat och tydligt, exempelvis vad gäller fokus och mål.  Behandlingen bygger inte enbart på samtal, utan också på praktiska övningar. Grundtanken är att förändra tanke- och beteendemönster i syfte att bättre kunna hantera känslomässiga problem. *

*källa: Psykologiguiden

Att förstå hur tanke, känsla och beteende hänger ihop - och hur ett ändrat beteende kan påverka de problematiska tankar och känslor vi bär på - är grunden i den psykoterapiform som kallas Kognitiv Beteendeterapi. Att medvetandegöra de tankemönster och förklaringsmodeller varje enskild individ byggt upp genom livet, och börja se orsak-verkansamband i hur vår tillvaro ser ut och hur vi agerar i den, ger varje individ möjlighet till positiv förändring. För personer med psykisk måendesvikt ger detta möjligheten att inte bara behandla symptom, utan även verka förebyggande genom att aktivt förändra grundorsaker till att måendesvikten uppkommit.

På Apoteksgårdens Kognitiva Center arbetar vi med KBT - en erkänt verksam terapiform med goda resultat både på kort och lång sikt, och rekommenderas idag utav Socialstyrelsen för behandling av ett brett spektra av psykiska besvär.

Vi arbetar utifrån Kopparbergsmodellen - en modell vi arbetat fram under årens gång med stor framgång för minskning av den psykiska ohälsan bland våra patienter.

 

Läs mer om Kopparbergsmodellen här.

Flera arbetssätt hos oss:

Schematerapi

bottom of page