top of page
Photo by Henry Be on Unsplash.png

Kopparbergsmodellen

Kopparbergsmodellen utgår ifrån att patienter med psykisk måendesvikt är som mest förändringsbenägna i samband med att de söker vård - ett viktigt beslut som i sig kräver beslutsamhet och viljekraft.

 

Att vara lättillgängliga när detta beslut sker är av yttersta vikt för att utan dröjsmål kunna fånga upp denna önskan om förändring mot ett ökat psykiskt välmående.

För att kunna uppnå detta, och vara första linjens psykiatri vid psykisk måendesvikt har vi utarbetat följande hållpunkter för vår verksamhet​​​

Photo by Henry Be on Unsplash.png

Hållpunkter

1

Inget remisstvång

Patienterna kan på eget initiativ, direkt och utan läkarremiss, söka legitimerad psykoterapeut eller KBT-utbildad samtalsterapeut.

2

Lätta att nå 

Patienterna möts utav vår sekreterare som direkt kan hjälpa patienten vidare och boka tid för första samtal

3

Ingen väntetid

Vår ambition är att alltid kunna erbjuda den första telefonkontakten inom ett dygn från det att hjälp söks, samt en samtalstid inom snar framtid.

4

Kompetent KBT-utbildad personal

Samtalet sker utifrån olika KBT-inriktade modeller som anpassats till patientens problem, med öppenhet  och respekt för patientens önskemål.

 

En väg att möta den nya ohälsan

Psykisk ohälsa har på senare år bytt plats med belastningsskador som den dominerande sjukskrivningsorsaken i Sverige.  Försäkringskassan vädjar nu om bred samverkan för att minska den ökande sjukfrånvaron. Vid den privata allmänläkarmottagningen, Apoteksgårdens Vårdcentrum, arbetade vi på ett strukturerat sätt fram Kopparbergsmodellen (ovan) för att hantera psykisk ohälsa i glesbygd. Patienten får snabb besvärslindring samtidigt som arbetsmodellen ej genererar sjukskrivningar då leg. psykoterapeuter ej kan sjukskriva patienten.

 

Rapport från Apoteksgården 2016, 'Kopparbergsmodellen - en psykologisk hälsocentral i glesbygd' kan beställas från apoteksgarden@telia.com

Patienter med psykisk måendesvikt skall känna sig trygga i vetskapen om att behandlaren kommer att vara densamma och att samtalen fortsätter så länge det behövs, i vårt fall i medeltal sex behandlingar. Därefter har patienten återkommit för samtal efter några månader samt uppmanats att återkomma om måendesvikten kommer igen.

bottom of page