top of page
Photo by Henry Be on Unsplash.png

Psykosociala
Arbetsmiljökartläggningar

✔︎ Oberoende utredare

✔︎ Korta väntetider

✔︎ Enkät avseende samarbetskulturen 

✔︎ Djupintervjuer avseende samarbetskulturen

✔︎ Sociogram avseende interpersonella relationer

✔︎ Djupintervjuer för att kartlägga nuläget, styrkor och svagheter i de interpersonella relationerna

✔︎ Analys av resultaten

✔︎ Rekommendationer på åtgärder för att nå en robust samarbetskultur utifrån arbetsmiljölagen (organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS. 2015:4)

Photo by Henry Be on Unsplash.png

Psykosociala arbetsmiljö- kartläggningar

När något inte stämmer i de mellanmänskliga relationerna på arbetsplatsen. När medarbetare och personal signalerar att samarbetskulturen brister.

 

Genom olika slags enkäter och intervjuer med de inblandade kartlägger vi arbetsplatsens styrkor och svagheter.

 

Utifrån resultatet presenterar vi rekommendationer på åtgärder för att nå en robust samarbetskultur. 

bottom of page